Umowa sprzedaży na raty

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA SPRZEDAŻY NA RATY

Zawarta w dniu ……………………………… pomiędzy ……………………………………………………………. 1. Firmą ……………………………………………………………………………………, zwanym „Sprzedawcą”, reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………, a

2. …………………………………………, zam. w ………………………………, zwanym dalej „Kupującym”, o następującej treści:

§ 1.

Sprzedawca prowadzący w …………………………. przy ul. …………………… sklep ……………………… sprzedaje Kupującemu ……………………………………, składający się z ……………………………………, a Kupujący ……………………………………………………………………………………………………… nabywa.

§ 2.

Cena kupna wynosi ………………………. zł (słownie: ………………………………………………. złotych) Kwota ta zostanie wpłacona w następujący sposób:

a) w dniu dzisiejszym Kupujący zapłacił Sprzedawcy kwotę ……………….. zł (słownie …………. ………………………. złotych), jako część ceny kupna. Sprzedawca pokwituje przyjęcie tej kwoty, b) resztę ceny kupna Kupujący zapłaci w ratach po …………………… zł (słownie ……………. ……………….. złotych) miesięcznie dnia …….. każdego miesiąca, aż do zupełnej zapłaty ceny kupna. Początek spłaty rat nastąpi w dniu …………………………… .

§ 3.

Sprzedawca zastrzega sobie na przedmiocie sprzedaży prawo własności aż do zupełnej zapłaty ceny kupna.

§ 4.

Przedmiot sprzedaży został już wydany Kupującemu, co ten niniejszym potwierdza.

§ 5.

W razie zalegania przez Kupującego z zapłatą dwu lub większej liczby rat Sprzedawca może żądać natychmiastowego zapłacenia przez Kupującego całej należnej mu kwoty.

§ 6.

W razie zalegania przez Kupującego z zapłatą dwu lub większej liczby rat Sprzedawca będzie mógł odstąpić od umowy, wyznaczając uprzednio Kupującemu ………………………. termin dodatkowy do zapłaty zaległości.

§ 7.

W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący obowiązany będzie zwrócić Sprzedawcy przedmiot umowy i zapłacić wynagrodzenie za używanie go za każdy miesiąc w kwocie po ………………… % od ceny kupna, jak również zapłacić stosowne odszkodowanie, gdyby przedmiot był uszkodzony. Sprzedawca będzie zobowiązany w takim przypadku zwrócić Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę na poczet ceny kupna, po potrąceniu z niej wzajemnych roszczeń.

§ 8.

Niebezpieczeństwo połączone z posiadaniem przedmiotu ciąży na Kupującym od chwili wydania mu przedmiotu kupna.

§ 9.

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, jak również zmiana umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 10.

Koszty umowy ponosi Kupujący.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                      Sprzedawca                                                               Kupujący

            ……………………………….                                              ……………………………..

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply