UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA

  zawarta dnia …………………………….w ………………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Kupującym.

§ 1

Sprzedawca sprzedaje przedsiębiorstwo działające pod firmą ……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zarejestrowane w  ………………………. pod numerem/sygnaturą ……………………………………………. a Kupujący je nabywa za cenę ……………………………………………………………………………………. zł

§ 2

W skład zbywanego przedsiębiorstwa wchodzą: 1.         firma, znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo; 2.         księgi handlowe; 3.         ruchomości należące do przedsiębiorstwa w tym produkty i materiały; 4.         patenty, wzory użytkowe i zdobnicze; 5.         zobowiązania i obciążenia, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa; 6.         prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo; 7.         inne ………………………………………………………………………………………………………………

§ 3

Zapłata ceny nastąpi …………………………………..w ciągu …………………………………………………dni od przejęcia przedsiębiorstwa przez Kupującego.

§ 4

Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące przedsiębiorstwa o którym mowa w § 1.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.     ……………………………………………                                           …………………………………………            Sprzedawca :                                                                              Kupujący:  

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply