Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory umów

UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA

  zawarta dnia …………………………….w ………………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Kupującym.

§ 1

Sprzedawca sprzedaje przedsiębiorstwo działające pod firmą ……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zarejestrowane w  ………………………. pod numerem/sygnaturą ……………………………………………. a Kupujący je nabywa za cenę ……………………………………………………………………………………. zł

§ 2

W skład zbywanego przedsiębiorstwa wchodzą: 1.         firma, znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo; 2.         księgi handlowe; 3.         ruchomości należące do przedsiębiorstwa w tym produkty i materiały; 4.         patenty, wzory użytkowe i zdobnicze; 5.         zobowiązania i obciążenia, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa; 6.         prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo; 7.         inne ………………………………………………………………………………………………………………

§ 3

Zapłata ceny nastąpi …………………………………..w ciągu …………………………………………………dni od przejęcia przedsiębiorstwa przez Kupującego.

§ 4

Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące przedsiębiorstwa o którym mowa w § 1.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.     ……………………………………………                                           …………………………………………            Sprzedawca :                                                                              Kupujący:  

 

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - prawo pracy, praca, wzory umów
Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

.......................................                                                                                                     .............................................. (pieczęć pracodawcy)                                                                                                              (miejscowość i data) UMOWA O PRACĘ NA CZAS WYKONANIA OKREŚLONEJ PRACY...

Zamknij