UMOWA SPRZEDAŻY RATALNEJ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA SPRZEDAŻY RATALNEJ

    zawarta dnia …………………………………w ……………………………………………………………..pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Kupującym

§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące rzeczy: :…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar cenę w wysokości ………………………………… powiększoną o ………….. %  rozłożoną na ………….. równych miesięcznych rat po …………….. zł każda. Każda rata będzie zapłacona do …………………………….. dnia miesiąca.

§ 3

1. Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy w ciągu ………………… dni od jej zawarcia do miejsca wskazanego przez Kupującego. Koszty transportu ponosi………………………………………. 2. Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić Kupującego z …………… dniowym wyprzedzeniem o dostarczeniu kupionych przedmiotów. 3. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące sprzedawanych rzeczy.

§ 4

Gdy Kupujący będzie w zwłoce z płatnością ……………………………. rat przewyższających w sumie …………………………………….. część umówionej ceny Sprzedawca może zażądać natychmiastowego uiszczenia całej ceny.     

§ 5

1. Na zabezpieczenie żądania Sprzedawcy opisanego w § 4 Kupujący wystawi weksel in blanco, który Sprzedawca będzie miał prawo wypełnić do wysokości równej niezapłaconej części umówionej ceny. 2. W przypadku zapłacenia wszystkich rat weksel o którym mowa w punkcie 1 zostanie zwrócony Kupującemu.

§ 6

W przypadku przedterminowej zapłaty należności kupujący może odliczyć kwotę która odpowiada wysokości stopy procentowej ustalonej w niniejszej umowie.

§ 7

Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia sprzedanych mu rzeczy w ciągu ……………. dni od daty ich odbioru. W wypadku stwierdzenia wad lub braków Kupujący prześle reklamację Sprzedawcy, który odpowie na nią w ciągu …………… dni od momentu jej otrzymania.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.     ……………………………….                                                                 …………………………………             Sprzedawca                                                                                   Kupujący  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply