Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

Zawarta dnia ………………………………………….. . r., w ………………………………………………….,
pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………,
zwaną(ym) dalej w umowie Sprzedawcą
a Panią(em) …………………………………………………………………………………………………………………,
zam. ……………………………………………………………………………………………………………………….
legitymującym się …………………………………………………………. seria ……………………………………..
nr ……………………………… wydanym przez ………………………………………………………………………..

zwaną(ym) dalej w umowie Kupującym.

I. Sprzedawca,
……………………………………………………………………………………………………………………….
sprzedaje Kupującemu …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….

za cenę ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

II. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odkupu przedmiotu sprzedaży od Kupującego za sumę
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
gdyby Kupujący w okresie ……………………………………………………………………………………………..
od dnia zawarcia niniejszej umowy go sprzedawał. Sprzedawcy przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu sprzedaży.

III. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

IV. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

V. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

…………………………………………. ……………………………………………….
podpis i pieczęć Sprzedawcy podpis Kupującego

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply