UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU

  zawarta dnia  ……………………………… w …………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Użyczającym a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Biorącym.

§ 1

1 .Przedmiotem użyczenia czyni się samochód marki …………………………………………….. koloru ……………………… o numerach rejestracyjnych ………………………………………………, numer silnika …………………………………………….. numer nadwozia …………………………………………………………..,  rok produkcji ……………………………, którego  Użyczający jest właścicielem. 2.Użyczający oświadcza, że samochód oddany do użyczenia jest sprawny i w dobrym stanie technicznym posiada na stanie sprawną gaśnicę, koło zapasowe, radio marki ………………………..oraz zestaw narzędzi. Wraz z samochodem Użyczający wydaje Biorącemu kluczyki do samochodu, dowód rejestracyjny oraz  polisę OC na rok ……………… W momencie wydania samochodu bak jest ……………………………………………

§ 2

Wszelkie ewentualne zmiany  umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego wyżej samochodu poniżej tekstu niniejszej umowy.

§ 4

Biorący zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim, w przeciwnym wypadku Użyczający ma prawo natychmiast od umowy odstąpić.

§ 5

Koszty używania rzeczy ponosi Biorący. Na Biorącym ciąży również obowiązek dokonywania drobnych napraw samochodu oddanego do używania.

§ 6

Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania samochód opisany w § 1na okres od dnia ……………. do dnia  ……………………. . Po upływie niniejszego terminu na  Biorącym ciąży obowiązek zwrotu samochodu wraz z rzeczami wymienionymi w § 1 niniejszej umowy w stanie nie pogorszonym, ponadto samochód będzie zatankowany ………………………………………

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ……………………………………………                                               ………………………………………..    Użyczający:                                                                              Biorący do używania:  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply