UMOWA UŻYCZENIA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA UŻYCZENIA

zawarta dnia … w … pomiędzy …………………………………………………………………………….. zwanym dalej Użyczającym, a …………………………………………………………………………….. zwanym dalej Biorącym.

§ 1

Przedmiotem użyczenia jest … , którego Użyczający jest właścicielem. Użyczający oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny i w dobrym stanie technicznym.

§ 2

Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego wyżej przedmiotu użyczenia poniżej tekstu niniejszej umowy.

§ 3

Biorący zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim, w przeciwnym wypadku Użyczający ma prawo natychmiast od umowy odstąpić.

§ 4

Koszty używania rzeczy ponosi Biorący. Na Biorącym ciąży również obowiązek dokonywania napraw, konserwacji przedmiotu oddanego do używania.

§ 5

Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia wymieniony w § 1na okres od dnia … do dnia  … . Po upływie niniejszego terminu na Biorącym ciąży obowiązek zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym.

§ 6

Wszelkie ewentualne zmiany  umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.    ………………………..                           ………………………..          Użyczający                                 Biorący do używania  

Leave a Reply