UMOWA UŻYTKOWANIA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA UŻYTKOWANIA

  zawarta ……………………………………….. w …………………………………………………………. pomiędzy: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… zwaną dalej Użytkownikiem a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej  Właścicielem.

§1

Właściciel oświadcza, że………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§2

Właściciel oddaje do używania Użytkownikowi opisaną w § 1 . …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§3

Użytkownik przed zainstalowaniem tablicy reklamowej przedłoży jej projekt Właścicielowi do akceptacji.

§4

Właściciel wyraża zgodę na ………………………………………………………………………………………….

§5

Użytkownik poniesie wszelkie koszty związane z: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

§6

Umowa zostaje zawarta na czas od……………………….. do …………………………

§7

Po wygaśnięciu umowy Użytkownik zobowiązuje się …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§8

Z tytułu użytkowania Użytkownik zobowiązany jest płacić Właścicielowi ………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

§11

Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.       …………………………………………………..                                      ……………………………………………..             Właściciel :                                                                                    Użytkownik:    

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply