Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory umów

UMOWA ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. WZÓR

UMOWA ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.

Zawarta dnia …………………………………….. w ……………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zamieszkałym w ………………………………………………………………………………………………………….. legitymującym się ……………………………………………. wydanym przez ………………………………….. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………………………… legitymującym się ………………………………………… wydanym przez ………………………………………

§ 1.

………………………………………………………………………………… oświadcza, iż jest wspólnikiem Spółki ……………………………… z siedzibą w ……………………………….. wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w ………………………………. RHB …………………………. . Z tytułu uczestnictwa w Spółce przysługuje mu …………………………………… udziałów o wartości ………………………………… zł każdy.

§ 2.

 ………………………………………………………………………………………. oświadcza, iż umowa Spółki, o której mowa w § 1, nie ogranicza dopuszczalności zbycia udziału na rzecz innego wspólnika lub osoby trzeciej oraz, że przysługujące mu udziały nie są obciążone innymi świadczeniami ponad te, które wynikają z treści umowy spółki.

§ 3.

………………………………………………………………………………………………………………….. sprzedaje, a …………………………………………………………………………………………………………………………. kupuje …………………………………………………. udziałów za łączną kwotę ………………………………………. zł

§ 4.

Cena nabycia zostanie uiszczona w następujący sposób: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 5.

O przejściu udziałów Spółkę zawiadomi ………………………………………………………………………….

§ 6.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Handlowego oraz Kodeksu Cywilnego. ………………………………………….                                           …………………………………….             Sprzedawca                                                                             Kupujący

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - prawo pracy, praca, wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma, wzory umów
Umowa o wykorzystaniu prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

UMOWA O WYKORZYSTANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH zawarta dnia .........................w ..................................................................................... pomiędzy ..........................................................................................................................................................

Zamknij