UMOWA ZLECENIA UDZIAŁU W POSIEDZENIU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA ZLECENIA UDZIAŁU W POSIEDZENIU

   zawarta  dnia ………………………… w ………………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………. przy ul. ……………………………………………………….., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym pod nr Rej. ……………………………………………………………., reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej……………………………..zwaną dalej Spółką a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ……………………………………. przy ul. ……………………………………………………………………… legitymującym się dowodem osobistym seria ……………………………..nr………………………………… zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

Spółka zleca Zleceniobiorcy  wzięcie udziału w posiedzeniu Zarządu Spółki, które odbędzie się dnia …………………………. o godz. ………………………. w siedzibie Spółki.

§ 2

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.

§ 3

Za wzięcie udziału w posiedzeniu Spółka wypłaci Zleceniobiorcy kwotę ……………………….. zł.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Umowę sporządzono w……….. jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Zleceniobiorca.    ……………………………………………….                               …………………………………………………..                      Spółka                                                                        Zleceniobiorca  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply