Umowa zlecenia udzialu w posiedzeniu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 UMOWA ZLECENIA UDZIAŁU W POSIEDZENIU

 

 

 

zawarta  dnia ………………………… w ………………………………………………………………….. pomiędzy

……………………………………………………………. przy ul. ………………………………………………………..,

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym pod nr Rej. …………………………………………………………….,

reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej……………………………..zwaną dalej Spółką

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zam. w ……………………………………. przy ul. ………………………………………………………………………

legitymującym się dowodem osobistym seria ……………………………..nr………………………………… zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

 

Spółka zleca Zleceniobiorcy  wzięcie udziału w posiedzeniu Zarządu Spółki, które odbędzie się dnia …………………………. o godz. ………………………. w siedzibie Spółki.

 

§ 2

 

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.

 

§ 3

 

Za wzięcie udziału w posiedzeniu Spółka wypłaci Zleceniobiorcy kwotę ……………………….. zł.

 

§ 4

 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 5

 

Umowę sporządzono w……….. jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Zleceniobiorca.

 

 

 

……………………………………………….                                                …………………………………………………..

Spółka                                                                                        Zleceniobiorca

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply