UMOWA ZLECENIA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA ZLECENIA WZÓR

zawarta dnia …  w  …  pomiędzy:  1. …, NIP … REGON … z siedzibą przy ul. … reprezentowanym przez … legitymującym się dowodem osobistym nr …, wydanym przez …,

a

2. …., NIP … REGON … z siedzibą przy ul. … reprezentowanym przez … legitymującym się dowodem osobistym nr …, wydanym przez …,

§ 1

Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy dokonanie następującej czynności :

…………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. dla Zleceniodawcy i w jego imieniu.

 

§ 2

Zleceniobiorca nie powierzy dokonania  czynności prawnej  o której mowa w § 1 osobie trzeciej.

 

§ 3

1.Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie  w wysokości   …  zł. 2. Od kwoty wynagrodzenia potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 § 4

Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone  w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu dokonanej przez niego czynności prawnej o której mowa w § 1 niniejszej umowy.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 § 6

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania ww. pracy.

 § 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.   …………………………………           …………………………………                                                       Zleceniobiorca                               Zleceniodawca

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply