Umowa zlecenie

UMOWA ZLECENIE

 

Zawarta w dniu ………………………… w ……………………………………………………………… pomiędzy 1. …………………… legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………………………. wydanym przez ………………………….. zamieszkałym w …………………………………………………….. ul. ……………………………………………………………… zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”, a

2. …………………….. legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………………………… wydanym przez ………………………….. zamieszkałym w ……………………………………………………… ul. ………………………………….. zwanym w treści umowy “Zleceniobiorcą”, o następującej treści:

§ 1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującej pracy (usługi) ………………………………………………………………………………………………………………………

w terminie do ……………………………………………………………………………………………………………

§ 2.

Za wykonane prace, po ich przyjęciu przez Zleceniodawcę zleceniobiorcy zostanie wypłacone wynagrodzenie złotych ………………… (słownie:………………………………………………………………. ) na podstawie rachunku.

§ 3.

Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w§ 1 innym osobom bez zgody Zleceniodawcy.

§ 4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 5.

Umowę sporządzono w …………… jednobrzmiących egzemplarzach, po ………….. dla każdej ze stron.

 

Zleceniodawca                                                          Zleceniobiorca

 

…………………………………………..                                 ………………………………………….

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Odpocznij

  Odpocznij. Pole, które odpoczęło,

Zamknij