Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

UPOWAŻNIENIE DO UDZIAŁU I GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU… np. RADY NADZORCZEJ WZÓR

 UPOWAŻNIENIE DO UDZIAŁU I GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU… np. RADY NADZORCZEJ

  

… (miejscowość), dnia …

Adresat:…   Niżej podpisany, jako mający prawo głosu członek rady nadzorczej firmy …, upoważniam … (imię i nazwisko) jako

swojego pełnomocnika do udziału i głosowania w moim imieniu na posiedzeniu rady nadzorczej podsumowującej roczną działalność firmy, a zwołanym na dzień.. . Niniejsze upoważnienie traci ważność po upływie … dni od daty zebrania, na które zostało udzielone. Upoważnienie może zostać w każdej chwili odwołane.   ………………………………….      (Podpis)  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w inne, wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Żądanie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów podatkowych

..........................., dnia .............................   ………………………………   ……………………………....   ……………………………… (imię i nazwisko, firma)   Urząd...

Zamknij