Ustalenia w sprawie konserwacji urządzeń

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

USTALENIA W SPRAWIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ

 

 

 

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:……………………………………

 

 

Szanowni Państwo!

 

Spółka …………………………… wyraża zgodę na przeprowadzenie konserwacji urządzeń ……………………, znajdujących się w …………………… przy ul. ……………………. Roboty konserwacyjne przeprowadzane będą dwa razy w roku, a w razie konieczności również w okresie przejściowym. Wszystkie ceny wymienione w załączonej specyfikacji są cenami obowiązującymi i stałymi. Zmieniać je można wyłącznie podczas półrocznego uaktualniania cennika usług. W razie podwyżki cen, firma ……………………. ma prawo do wypowiedzenia niniejszych ustaleń. Uaktualnione ceny będą obowiązywały od daty wystawienia faktur.

Niniejsze ustalenia odnoszą się do urządzeń technicznych zainstalowanych w firmie ………………………………, używanych regularnie podczas 8-godzinnego systemu pracy. Firma ……………………. przeprowadzająca ich konserwację wykonywać ją będzie w normalnym czasie pracy. Wykonywanie konserwacji w przypadku pracy urządzeń w większym niż 8-godzinny wymiarze pracy, skutkującym częstszą wymianą części zamiennych, powoduje następujące podwyższenie kosztów rocznej konserwacji:

dwie wymiany 50%,

trzy wymiany 100% w stosunku do kosztów podstawowych.

Każdorazowe wykonanie usług konserwacyjnych w terminie innym niż normalny czas pracy w firmie ……………………. rozliczone zostanie według obowiązującego cennika.

Konserwacja urządzeń obejmuje następujące usługi: ………………………….. (opisać wszystkie usługi).

Optymalne wykorzystanie urządzeń będących przedmiotem niniejszych ustaleń jest możliwe jedynie w przypadku stosowania zalecanego przez producenta wkładu (materiału) produkowanego przez firmę ……………………., odpowiadającego obowiązującym normom, jak również zapewnienia swobodnego dostępu do konserwowanych urządzeń. W przypadku wykonywania usług konserwacyjnych lub napraw przez osobę nieuprawnioną, Spółka ………………wykona dodatkowe prace w celu doprowadzenia przedmiotowych urządzeń do normalnej użyteczności. Za tego typu naprawy Spółka ……………… wystawi rachunek według aktualnie obowiązującego cennika, wyszczególniając zużycie materiału i czasu pracy.

Firma ……………… zobowiązuje się do uiszczenia z góry pełnej kwoty ustalonej za roczną konserwację urządzeń na rzecz firmy ………………….., zgodnie z załączoną specyfikacją.

Do kwoty przewidzianej za konserwację urządzeń na podstawie niniejszej umowy doliczone będą opłaty za części zamienne, jak również inne opłaty obowiązujące przy tego typu transakcjach (opłaty lokalne, państwowe, VAT, itp.).

Niniejsze uzgodnienia podlegają zatwierdzeniu przez firmę …………………… . Ustalenia nabierają mocy prawnej od ustalonego terminu i obowiązują w okresie jednego roku. Ustalenia zostają automatycznie przedłużone na rok następny, jeśli nie zostaną wypowiedziane przez żadną ze stron z zachowaniem …………… miesięcznego terminu wypowiedzenia dokonanego przed końcem roku.

 

 

 

…………………………………..

(podpis)

Leave a Reply