WEZWANIE DO SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA WZÓR

…………………………………………. 20………. r.
(miejscowość, data)
 
 
 
Wezwanie do spełnienia świadczenia
 
 
Wzywam ………………………………………………………………………………………………… do wykonania
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
w terminie do dnia …………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z

 umową zawartą pomiędzy nami w dniu ………………………………………………………. po

uiszczeniu przeze mnie zaliczki, zobowiązał się Pan wykonać ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Termin wykonania zobowiązania upłynął już dawno, jednak do chwili obecnej nie zostały podjęte w celu jej wykonania żadne prace. Nie zostałem również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. Niniejsze wezwanie proszę traktować jako ostateczne. W przypadku nie przystąpienia przez Pana do spełnienia świadczenia w określonym terminie, skieruję sprawę na drogę postępowania sądowego.
 
 
 
Z poważaniem
 
………………………………….
 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE KOMPENSATY

……………………………………………………...   ……..……………………….., dnia ……….…………………

Zamknij