WEZWANIE DO WYDANIA PRZEDMIOTU ZAKUPU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
…………………………………………. 20………. r.
(miejscowość, data)
 
 
Wezwanie do wydania przedmiotu
 
 
Wzywam ……………………………………………………………………………………………………… do wydania ………………………………………………………………………………………………………

w terminie ………………………………………………… dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, jak również do

zawiadomienia mnie o terminie i miejscu odbioru.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy nami po dokonaniu przeze mnie zapłaty ceny, …………….
…………………………………………. miała zostać mi dostarczona w terminie ……………………………..
dni. Wymaganą kwotę uiściłem dnia ……………………………………………………. Do chwili obecnej przedmiotowa rzecz nie została mi dostarczona. Nie zostałem również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. Niniejsze wezwanie proszę traktować jako ostateczne. W przypadku nie wydania przez Pana przedmiotu w określonym terminie, skieruję sprawę na drogę postępowania sądowego.
 
 
Z poważaniem
 
 
…………………………………..

Leave a Reply