Wezwanie do wydania przedmiotu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………………………………. 20………. r.

(miejscowość, data)

 

 

Wezwanie do wydania przedmiotu

 

 

Wzywam ………………………………………………………………………………………………………………… do

wydania ……………………………………………………………………………………………………………………….

w terminie ………………………………………………… dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania,

jak również do zawiadomienia mnie o terminie i miejscu odbioru.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy nami po dokonaniu przeze mnie zapłaty ceny, …………….

…………………………………………. miała zostać mi dostarczona w terminie ……………………………..

dni. Wymaganą kwotę uiściłem dnia ……………………………………………………. Do chwili obecnej

przedmiotowa rzecz nie została mi dostarczona. Nie zostałem również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. Niniejsze wezwanie proszę traktować jako ostateczne. W przypadku nie wydania przez Pana przedmiotu w określonym terminie, skieruję sprawę na drogę postępowania sądowego.

  

Z poważaniem 

 

………………………………….. 

Leave a Reply