Wezwanie do zaplaty czynszu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU

 

 

 

…………………….., dnia …………….

 

Adresat: ………………………………..

 Szanowni Państwo!

Niniejszym wzywam Państwa do natychmiastowego uregulowania czynszu za pomieszczenie biurowe

przy ul…………….(adres).

Zaległość obejmuje okres od……………….. do……………………, kwota do zapłaty  ………………………….

W razie nieuiszczenia powyższej kwoty do dnia………., sprawa zostanie oddana do sądu z wnioskiem o rozwiązanie umowy najmu bez wypowiedzenia i eksmisję oraz zapłatę zaległego czynszu wraz z obowiązującymi odsetkami.

Po tym terminie umowa najmu straci ważność.

……………………………………………

(podpis wynajmującego)

 

Leave a Reply