Wezwanie do zapłaty za działkę

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Polski Związek Działkowców

Zarząd ROD ………………..                                                                               

w ……………………………

…………………………….

Imię i nazwisko członka PZD

 

………………………………..

 

…………………………….

adres zamieszkania

 

Nr działki ……….   

 

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY

 

Zarząd ROD …………………………… w ………………….… na podstawie § 43 regulaminu ROD wzywam Pana/Panią do zapłaty kwoty …….. zł z tytułu ………………………………………………………. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia ……………. do dnia zapłaty. Wskazujemy równocześnie, że termin zapłaty minął w dniu ………………… .

Należy również uiścić kwotę ……….. zł z tytułu kosztów poniesionych przez zarząd ROD w związku z doręczeniem Panu/Pani niniejszego wezwania (§ 43 ust. 2 regulaminu ROD).

Zapłata ww. kwot winna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania.

Jednocześnie informujemy, że niewykonanie niniejszego wezwania (w całości lub części) sprawi, że zarząd ROD podejmie działania przewidziane w §§ 23 lub 36 statutu PZD, a także rozważy podjęcie kroków prawnych w celu wyegzekwowania należności.

                                                                                                                     

Pieczęć ROD                              ………….……………..………

Podpisy dwóch członków zarządu ROD

 

 

 

………………………., dnia ……………………..

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply