WNIOSEK DO URZĘDU SKARBOWEGO O PRZYWRÓCENIE TERMINU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Wniosek do Urzędu Skarbowego o przywrócenie terminu

… (miejscowość), dnia …

           Urząd Skarbowy w ………………………………. Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych    Wnioskodawca: ………………………………….         (imię nazwisko)                          ………………………………….            (adres)

Wniosek o przywrócenie terminu

   Wnoszę o przywrócenie terminu do dokonania następującej czynności prawnej …………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

Uzasadnienie

Niektóre czynności w postępowaniu podatkowym muszą dla swej ważności być dokonane w ciągu określonego ściśle czasu. Jeżeli podatnik nie zdąży dokonać czynności w terminie może wnieść wniosek o przywrócenie terminu o ile uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek niniejszy należy wnieść w ciągu 7 dni od ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej działania.                       …………………………………………………..                                     (podpis wnioskodawcy)

Leave a Reply