Wniosek na zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Wniosek na zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

……………………………… data ………………………………..

nr rejestru  …………………………………….

 

ZGŁOSZENIE BUDOWY(ROBÓT BUDOWLANYCH)

 

Nazwa i adres właściwego organu:   Starosta Powiatu … – Wydział Budownictwa i Architektury,

ul. …

Inwestor: (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 5- 21, art. 29 ust. 2 pkt 1-13 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118, z późn. zm.) zgłaszam rozpoczęcie budowy (robót budowlanych)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: ………………………………………………………………………………

Do realizacji robót  będących przedmiotem zgłoszenia można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zgłoszenia Starosta Zwoleński nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia dołączam1:

1)     oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

2)     szkice i rysunki wraz z opisem pozwalającym określić rodzaj, zakres i sposób wykonania zgłaszanych robót budowlanych,

3)     pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi1,

4)     mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym obiektem przeznaczonym do remontu lub z naniesionym czytelną grafiką obiektem projektowanym do realizacji w trybie zgłoszenia,

5)     projekt zagospodarowania działki lub terenu1 wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4 oraz dodatkowo uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20

6)     pełnomocnictwo osoby działającej w moim imieniu.

………………………………………………………………

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

______________________

1 Niepotrzebne skreślić.

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply