WNIOSEK O DOKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………….. miejscowość i data

Starosta Powiatowy w ……………    wnioskodawca: …………………. zam. …………………………….   

 

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

 Uprzejmie proszę o: wyznaczenie geodety do dokonania czynności

ustalenia przebiegu granic i rozgraniczenia nieruchomości położonej przy ul. ……………………, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 000 oraz nieruchomości ………………., zamieszkałego w ……………………oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 000.

Uzasadnienie

Tak ja jak i …………., jesteśmy właścicielami wskazanych nieruchomości. Z uwagi na brak oznaczeń granicznych, przebieg granicy nie wzbudza naszego zaufania. Sami nie jesteśmy w stanie ustalić przebiegu granicy. Powoduje to powstanie sporu granicznego, który jedynie geodeta jest w stanie zażegnać i urząd swoją powagą zatwierdzić. Bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby. Jednocześnie pragnę nadmienić, że moja prośba jest uzasadniona na gruncie art. …… ust. … ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

                                      ……………………………… podpis

Leave a Reply