Wniosek o pozwolenie na budowę, rozbiórkę

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

WZÓR

……………………………………                                                                ………………………………..

(nr rejestru organu                                                                             (miejscowość i data) właściwego do wydania

pozwolenia)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ*

………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa organu właściwego do wydania pozwolenia)

Inwestor:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę1:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

Do wniosku o pozwolenie na budowę dołączam1:

1)    cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem,
o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,

2)    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3)    decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4)    specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,

5)    postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane,

6)    upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.

………………………………………………………………………….

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołączam1:

1)    zgodę właściciela obiektu,

2)    szkic usytuowania obiektu budowlanego,

3)    opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

4)    opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

5)    pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,

6)    w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,

7)    upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.

………………………………………………………………………….

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

______________________

*Niepotrzebne skreślić.

 

Leave a Reply