WNIOSEK O PRZEKAZANIE NA WŁASNOŚĆ GARAŻU I ODDANIE GRUNTU

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

… (miejscowość), … r.

Prezydent Miasta …

Wnioskodawca: … (imię i nazwisko) zam. …  

 

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

 

Działając w imieniu własnym, na zasadzie

art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami wnoszę o: 1. Przeniesienie nieodpłatnie na mnie własności garażu nr …, położonego w … przy ulicy …, jako wybudowanego ze środków własnych. 2. Oddanie znajdującego się pod nim gruntu o powierzchni … m2 w użytkowanie wieczyste.  

Uzasadnienie 

Na mocy decyzji z … …(imię i nazwisko), mój ojciec uzyskał pozwolenie na budowę garażu w … przy ulicy … … (data) roku zawarto umowę dzierżawy garażu pomiędzy … i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej … na okres 5 lat. Po upływie tego okresu umowę przedłużono aż do dnia dzisiejszego. Decyzją … z dnia … roku wydano zgodę na użytkowanie przedmiotowego garażu. Pismem z dnia … ZGM potwierdził przekazanie garażu na rzecz moją. Wobec powyższego wnioskodawca wypełnia warunki przewidziane w art. 211 ust. 1 przywołanej ustawy.

… (podpis)

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply