Wniosek o przysłanie monitora sądowego M2

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
MSIG-M2

V_7.1

WNIOSEK O PRZYSŁANIE
MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

l Ceny egzemplarzy archiwalnych podane są na stronie internetowej    http:// www.ms.gov.pl/monitor/ceny.rtf

l Opłatę należy uiścić z góry na konto Ministerstwa Sprawiedliwości

l Na dowodzie opłaty w polu TYTUŁEM należy wpisać sygnaturę postanowienia sądu, która dotyczy ogłoszenia

l Wniosek MSiG-M2 wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej http://ms.gov.pl/monitor/formularze.php

l Istnieje możliwość zamówienia egzemplarza MSiG poprzez Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej

    http://www.pdi.cors.gov.pl

Wpisy do KRS, które nie podlegają publikacji (ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20.08.1997r., Dz.U. 07.168.1186 t.j.):

– REGON stanowiący uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do rejestru (art. 19a ust.3),

– wpis numeru identyfikacji podatkowej NIP (art. 19a ust. 3a),

– wpisy danych zamieszczonych w dziale 4 Rejestru Przedsiębiorców (art. 42),

– wpisy do rejestru stowarzyszeń, innych  organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 49 ust. 2),

– wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych (art. 58).

CZĘŚĆ A

FAKTURĘ WYSTAWIĆ NA:
 

 

ULICA

 NR DOMU 

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 

  

 

   

   

 

POCZTA

 
NR KRS 

          

 

NIP 

             

 

NR REGON 

         

 

 

CZĘŚĆ B

1. NAZWA FIRMY, KTÓREJ DOTYCZY OGŁOSZENIE
 

 

NR KRS 

          

 

NIP 

             

 

NR REGON 

         

 

SYGNATURA POSTANOWIENIA SĄDU O WPISIE DO KRS
 

       

 

NS-REJ.KRS

 

               

 

FORMA I LICZBA ZAMÓWIONYCH EGZEMPLARZY MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

FORMA ELEKTRONICZNA

(14,60 zł za 1 egzemplarz)

FORMA PAPIEROWA

(30,81 zł za 1 egzemplarz)

  

 

 

Płyta CD

  

 

Plik dostarczony

na skrzynkę Portalu MS *

 

 

  

 

 

2. NAZWA FIRMY, KTÓREJ DOTYCZY OGŁOSZENIE
 

 

NR KRS 

          

 

NIP 

             

 

NR REGON 

         

 

SYGNATURA POSTANOWIENIA SĄDU O WPISIE DO KRS
 

       

 

NS-REJ.KRS

 

               

 

FORMA I LICZBA ZAMÓWIONYCH EGZEMPLARZY MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

FORMA ELEKTRONICZNA

(14,60 zł za 1 egzemplarz)

FORMA PAPIEROWA

(30,81 zł za 1 egzemplarz)

  

 

 

Płyta CD

  

 

Plik dostarczony

na skrzynkę Portalu MS *

 

 

  

 

 

3. NAZWA FIRMY, KTÓREJ DOTYCZY OGŁOSZENIE
 

 

NR KRS 

          

 

NIP 

             

 

NR REGON 

         

 

SYGNATURA POSTANOWIENIA SĄDU O WPISIE DO KRS
 

       

 

NS-REJ.KRS

 

               

 

FORMA I LICZBA ZAMÓWIONYCH EGZEMPLARZY MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

FORMA ELEKTRONICZNA

(14,60 zł za 1 egzemplarz)

FORMA PAPIEROWA

(30,81 zł za 1 egzemplarz)

  

 

 

Płyta CD

  

 

Plik dostarczony

na skrzynkę Portalu MS *

 

 

  

 

 

CZĘŚĆ C

ADRES DO KORESPONDENCJI DLA FAKTURY          

 

 

ODBIORCY FAKTURY (Dane zostaną pobrane z części A)

 

INNY (wypełnić część C)                         

NAZWA ADRESATA

ULICA

 NR DOMU 

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 

  

 

   

   

 

POCZTA

 

 

CZĘŚĆ D

ADRES DO KORESPONDENCJI DLA MONITORA          

 

 

ODBIORCY FAKTURY (dane zostaną pobrane z części A)

 

INNY (wypełnić część D)                         

NAZWA ADRESATA

ULICA

 NR DOMU 

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 

  

 

   

   

 

POCZTA

 

 

CZĘŚĆ E

Kontakt: Imię i nazwisko, nr telefonu, adres
e-mail osoby do kontaktu

 

 
Nr konta bankowego w celu ewentualnych

rozliczeń finansowych

 

 

                          

 

 

 

 

 

UWAGA: WNIOSKI BEZ ZAŁĄCZONEGO DOWODU OPŁATY NIE BĘDĄ REALIZOWANE.

W przypadku braku sygnatury sprawy, Biuro zrealizuje zamówienie z ostatnią publikacją na dzień rejestracji wniosku.

Wniosek MSiG-M2 wraz z kserokopią dowodu wpłaty na konto Ministerstwa Sprawiedliwości należy przekazać do:

Ø Punktu Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora (PPO) w sądzie gospodarczym-

wykaz 49 Punktów Przyjmowania Ogłoszeń znajduje się na stronie internetowej www.ms.gov.pl/monitor/monitor_ppo.shtml

Ø lub przesłać pocztą na adres siedziby Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego w Warszawie.

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply