Wniosek o publikację ogłoszenia M1

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

MSIG-M1

V_7.1

WNIOSEK O PUBLIKACJĘ OGŁOSZENIA W
MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM

l Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami.

l Wnioskodawca wypełnia pola jasne.

l Wniosek należy złożyć w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń (PPO) w sądzie rejonowym (wydziale gospodarczym).

l Wniosek MSiG-M1 wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej http://ms.gov.pl/monitor/formularze.php

 

CZĘŚĆ A

NAZWA PODMIOTU / IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY
 

 

ULICA

 NR DOMU 

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 

  

 

   

   

 

POCZTA

 
NR KRS 

          

 

Data pierwszego wpisu do rejestru KRS
    

 

 

  

 

 

  

 

 

NIP 

             

 

NR REGON

         

 

 

CZĘŚĆ B

FAKTURĘ WYSTAWIĆ NA:
 

 

ULICA

 NR DOMU 

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 

  

 

   

   

 

POCZTA

 
NR KRS 

          

 

Data pierwszego wpisu do rejestru KRS
    

 

 

  

 

 

  

 

 

NIP 

             

 

NR REGON

         

 

 

CZĘŚĆ C

FORMA I LICZBA ZAMÓWIONYCH EGZEMPLARZY MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

Elektroniczna (na płycie CD)

(14,60  zł za 1 egzemplarz)

  

 

Ilość sztuk:

 Papierowa

(30,81 zł za 1 egzemplarz)

  

 

Ilość sztuk:

 

CZĘŚĆ D

ADRES DO KORESPONDENCJI DLA FAKTURY          

NAZWA PODMIOTU (Dane zostaną pobrane z części A)             

 

ODBIORCY FAKTURY (Dane zostaną pobrane z części B)

 

INNY (Wypełnić część D)                         

NAZWA ADRESATA

ULICA

 NR DOMU 

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 

  

 

   

   

 

POCZTA

 

 

CZĘŚĆ E

ADRES DO KORESPONDENCJI DLA MONITORA        

NAZWA PODMIOTU (Dane zostaną pobrane z części A)             

 

ODBIORCY FAKTURY (Dane zostaną pobrane z części B)

 

INNY (Wypełnić część D)                         

NAZWA ADRESATA

ULICA

 NR DOMU 

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 

  

 

   

   

 

POCZTA

 

 

CZĘŚĆ F

Kontakt: Imię i nazwisko, nr telefonu, adres
e-mail osoby do kontaktu

 

 
Nr konta bankowego w celu ewentualnych

rozliczeń finansowych

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłatę za inne ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami licząc po 0,70 złotych za jeden znak, nie mniej niż 60 złotych za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%.

 

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 z późn. zm.) stanowi, że: „Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego,
w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy.”

 

 

 

Nazwa i numer konta bankowego:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

                       77 1010 1010 0400 1922 3100 0000       

 

Wniosek MSiG-M1 wraz z dowodem opłaty oraz treścią ogłoszenia należy przekazać do Punktu Przyjmowania Ogłoszeń w sądzie rejonowym (wydziale gospodarczym). Wykaz 49 punktów przyjmowania ogłoszeń znajduje się na stronie internetowej: http://www.ms.gov.pl/monitor/monitor_ppo.php

W opisie na dowodzie opłaty należy wyszczególnić kwotę za egzemplarz Monitora i za ogłoszenie oraz napisać jakiej sprawy dotyczy.

W celu usprawnienia wyceny ogłoszenia, oprócz formy papierowej, zaleca się dostarczenie ogłoszeń w formie elektronicznej (dyskietka, płyta CD, urządzenie przenośne USB).

 

 

Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego:

Informacja: e-mail: informacja@ms.gov.pl

Kolportaż: e-mail: kolportaz@ms.gov.pl

Stanowisko ds. analiz i faktur: e-mail: faktury@ms.gov.pl

 

Leave a Reply