WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku WZÓR

. . . (miejscowość). . . dnia . . . (data) . . .

 

Sąd Rejonowy

w . . . (miejscowość siedziby sądu) . . .

(Sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego)

Wydział I Cywilny

  Wnioskodawca: . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .   Uczestnicy: 1. . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) 2. . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) 3. . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) 4. . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym)

Wniosek

o stwierdzenie nabycia spadku po . . .(imię, nazwisko spadkodawcy) . . .

  

Wnoszę o:

1. Stwierdzenie nabycia spadku po . . .(imię, nazwisko spadkodawcy) . . . przed śmiercią ostatnio zamieszkałym w . . .(adres zamieszkania spadkodawcy) . . .. nabyli: Tu należy wymienić wszystkich znanych spadkobierców, oraz ich stopień pokrewieństwa ze zmarłym. 2. Orzeczenie, że koszty postępowania znoszą się wzajemnie.

 

Uzasadnienie:

Spadkodawca . . . (imię, nazwisko spadkodawcy) . . . ostatnio zamieszkały w . . .(adres zamieszkania spadkodawcy) . . . zmarł w dniu . . .(data śmierci spadkodawcy) . . .. Zmarły pozostawił / nie pozostawił testamentu. W chwili śmierci był . . .(określić stan cywilny spadkodawcy) . . . Do znanych wnioskodawcy spadkobierców po zmarłym należą: 1. . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) 2. . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) 3. . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) 4. . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) W skład spadku wchodzi / nie wchodzi gospodarstwo rolne o pow. . . . (areał gospodarstwa) . . . , położne w . . . (miejscowość położenia gospodarstwa) . . .  (Własnoręczny podpis wnioskodawcy) Załączniki: 1. Odpis wniosku w tylu kopiach ilu jest uczestników postępowania; 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa dla kobiet – w 1 egz.; 3. Odpis skrócony aktu urodzenia dla mężczyzn – w 1 egz.; 4. Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy – w 1 egz.; 5. Testament (jeśli zmarły pozostawił testament)w oryginale + tyle kopii ilu jest uczestników postępowania; 6. Oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku, zrzeczeniu się dziedziczenia (jeśli były składane); 6) jeżeli zmarły nie miał dzieci, akty urodzenia braci i akty małżeństwa sióstr zmarłego.

Leave a Reply