WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI O STANIE SPRAWY

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

[miejscowość], dnia [data] roku

Wnioskodawca: [imię i nazwisko]
ul. [adres]

[właściwy miejscowo] w [miejscowość]
ul. [adres]

Znak sprawy: [-]

 

WNIOSEK
O UDZIELENIE INFORMACJI O STANIE SPRAWY

Działając w imieniu własnym, wnoszę o pisemne udzielenie informacji o stanie sprawy o [przedmiot sprawy] toczącej się pod znakiem: [znak sprawy].

UZASADNIENIE

Wniosek w niniejszym postępowaniu został złożony w dniu [-]. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem/otrzymałam ani decyzji, ani też żadnej informacji w sprawie. Celem przyspieszenia jej rozpatrzenia proszę o wskazanie, czy mam uzupełnić jakieś braki w złożonym materiale.

Wskazuję, że zgodnie z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego, Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Wobec powyższego, wnoszę jak na wstępie.

[podpis]

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply