Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - prawo pracy, praca

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO WZÓR

…………………………………….

(miejscowość, data)
……………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………..
(stanowisko)
…………………………………………..
(jednostka organizacyjna)
………………………………………………
………………………………………………
(nazwa i adres pracodawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze …………………
tygodni (zgodnie z art. 180 Kodeksu Pracy) w okresie od…………………………… ……..r.,
do dnia ……………………………………………. r. w związku z urodzeniem
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………dziecka.
(podać czy był to pierwszy czy jeden z kolejnych porodów lub czy urodziło się więcej niż 1 dziecko przy porodzie)

…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka/dzieci- w przypadku ciążyy mnogiej)
………………………………………………
(podpis wnioskującego pracownika)

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - prawo pracy, praca, wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Wypowiedzenie umowy o pracę za skróconym okresem wypowiedzenia

.....................................................                                                                 .................................................. (pracodawca oraz jego siedziba                                                                                                     (miejscowość, data) lub miejsce zamieszkania)    ...

Zamknij