Wniosek o uproszczony sposób dokumentowania

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Str.1/2

 

………………………………………………

(miejscowość i data)

……………………………………………………

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)

……………………………………………………

(adres)

……………………………………………………

(NIP)

……………………………………………………

(REGON)

Naczelnik Urzędu Celnego

w …………………………………

 

WNIOSEK O UDZIELENIE UPOWAŻNIENIA

DO STOSOWANIA UPROSZCZONEGO SPOSOBU DOKUMENTOWANIA POCHODZENIA TOWARÓW

1.  Kraj, grupa krajów lub region, do którego następować będzie wywóz towarów objętych upoważnieniem:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.  Ilość wysyłek w skali miesiąca oraz termin, od jakiego wnioskodawca dokonuje wywozu produktów pochodzących w rozumieniu umów o strefach wolnego handlu lub rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 2, t. 6, str. 3), z podziałem na poszczególne kierunki 1):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.  Produkty, które obejmowane będą uproszczonym sposobem dokumentowania pochodzenia (nazwa, kod CN, nazwa handlowa, inna nazwa lub oznaczenie stosowane w dokumentach handlowych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.  Informacja o zakresie wykorzystywania upoważnienia (zaznaczyć właściwe pole):

Produkty będą wysyłane wyłącznie z Polski

TAK

NIE

(art. 8 Rozporządzenia Rady Nr 1207/2001)

5.  Dane dotyczące podmiotu (-ów), który (-e) będzie wysyłał towary oraz będzie się posługiwał numerem upoważnienia wnioskodawcy, a także dane dotyczące zagranicznego urzędu (-ów) celnego (-ych) właściwego dla kontroli ww. podmiotu (-ów) 2):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

6.  Informacja dotycząca spełnienia przez poszczególne produkty reguł pochodzenia 3) lub wykaz deklaracji dostawców :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.  Imiona i nazwiska osób, które w imieniu wnioskodawcy będą podpisywać deklaracje na fakturach oraz ich stanowiska:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.  Wnioskowany termin stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów 4):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

9.  Inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji o wydaniu upoważnienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

10.          Załączniki: 5)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że według stanu na dzień sporządzenia wniosku dane w nim zawarte oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne.

………………………………………………..

(podpis oraz czytelny zapis

imienia i nazwiska wnioskodawcy)

1)   W przypadku, gdy wnioskodawca nie wywoził dotychczas produktów pochodzących należy podać przewidywaną ilość wysyłek;

2)    Wypełnia się tylko w przypadku, gdy w pkt 4 zaznaczona została odpowiedź „NIE”;

3)    W przypadku, gdy wnioskodawca jest producentem;

4)    Możliwe jest stosowanie bezterminowe;

5)    Do wniosku należy dołączyć w szczególności:

–         dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej

–         oświadczenie wnioskodawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia, iż w stosunku do jego osoby nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz nie popełnił poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów.

 

Załączone do wniosku dokumenty powinny być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii i zawierać dane aktualne w dniu złożenia wniosku o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

 

Str. 2/2

 

…………………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………..

…………………………………………

………………………………………….

(nazwa i adres wnioskodawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, oświadczam, że:

1)      w stosunku do mojej osoby nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe,

2)      nie popełniłem poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub powtórnie nie naruszyłem tych przepisów.

 

 

…………………………………………………

(podpis wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę z podaniem imienia i nazwiska)

…………………………………………………..

(podpis i pieczęć funkcjonariusza celnego

przyjmującego oświadczenie i pouczającego

o odpowiedzialności karnej)

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply