Wniosek o wgląd w sytuację dziecka

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka

Miejscowość, Data
Do
Sądu Rejonowego
w………………..
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej
adres zameldowania/pobytu
lub nazwa instytucji zgłaszającej
adres i pieczęć instytucji

WNIOSEK O WGLĄD W SYTUACJĘ DZIECKA

Przykład:
Wnoszę o:
Wgląd w sytuację małoletniej/go …………………zamieszkałej/go………
(imię i nazwisko dziecka)
w …………………………przy ul. …………………………….

UZASADNIENIE

(W uzasadnieniu powinny zostać uwzględnione dane osobowe dziecka
oraz dane dotyczące rodziców/opiekunów dziecka. Ponadto należy zawrzeć
informację na temat sytuacji w skutek, której np. popełniono przestępstwo wobec
dziecka. W uzasadnieniu powinny się znaleźć także informacje dotyczące osób,
które były/są świadkami zdarzeń.
W końcowej części wniosku należy uwzględnić oczekiwania Państwa
względem Sądu np. podjęcie stosownych działań mających na celu ograniczenie władzy rodzicielskiej, zastosowanie środka zapobiegawczego w formie
wyznaczenia kuratora sądowego dla rodziny itp.)
Przykład uzasadnienia:
W dniu………r. podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu
środowiskowego z Panią………zam. w…….przy ul…….. pracownik socjalny
OPS uzyskał informację o fakcie stosowania przemocy fizycznej oraz
psychicznej wobec małoletniego……………..ur……… Z informacji uzyskanych
od Pani……..- babki dziecka wynika, że osobami stosującymi przemoc wobec
dziecka są rodzice biologiczni Państwo……..zam. w …….przy ul……
Babka dziecka zgłosiła, że wielokrotnie była świadkiem awantur
domowych podczas, których małoletni odnosił urazy uszkodzenia ciała a także
był poniżany przez rodziców.
W dniu ………..r. w obecności babki małoletniego, rodzice dziecka
podczas awantury domowej popchnęli małoletniego na meble kuchenne, na
skutek czego upadł on i doznał silnego potłuczenia twarzy i lewej kończyny
górnej.
Po uzyskaniu informacji od babki małoletniego, pracownik socjalny OPS
przeprowadził rodzinny wywiad środowiskowy i wypełnił formularz „Pomoc
Społeczna – Niebieska Karta” z rodzicami małoletniego dziecka,
Państwem……………celem wyjaśnienia powyższej sytuacji. Rodzice dziecka
zaprzeczyli podanym informacjom dotyczącym krzywdzenia dziecka. Obrażenia
ciała, których małoletni doznał podczas upadku zostały nazwane przez rodziców
dziecka przypadkowym nieszczęśliwym wypadkiem.
Małoletni……….był obecny podczas wizyty w środowisku pracownika
socjalnego. Dziecko w rozmowie wydało się zastraszone dlatego też
potwierdziło informacje przekazywane przez rodziców. Dziecko sprawiało
wrażenie apatycznego i wycofanego w kontakcie.
Pracownik socjalny nawiązał kontakt z pedagogiem szkolnym
Panią/nem…………… i wychowawcą klasy Panią/nem…..w Szkole
……………….. Nr….. w …….do której uczęszcza małoletni………………….
Zarówno pedagog szkolny jak i wychowawca zwrócili uwagę na zły stan
emocjonalny dziecka, pogorszenie wyników w nauce oraz potwierdzili
zaobserwowanie urazów na ciele dziecka.
W związku z uzyskanymi informacjami pracownik socjalny wysłał
również zawiadomienie do Komendy Policji w ……….
Mając na uwadze powyższe, wnoszę/wnosimy o podjecie stosownych
działań prawnych w celu zabezpieczenia zdrowia i życia małoletniego.
….…………………………………………
Imię i Nazwisko osoby składającej wniosek
Załączniki:
1……………………………

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply