Wniosek o wydanie dziennika budowy

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

                                                                                                                       ……………….., dnia………

 

……………………………………………………

……………………………………………………

 

……………………………………………………

Inwestor (imię i nazwisko lub nazwa, adres)

Urząd Miasta ……………………………

                                                                                                       Wydział Urbanistyki i Architektury

 

 

WNIOSEK O WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY

  

 

dla inwestycji realizowanej na podstawie

pozwolenia na budowę / rozbiórkę, zgłoszenia budowy / rozbiórki

z dnia ……………………

Nr decyzji………z

znak sprawy UA ………………………………

Inwestycja …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres prowadzenia robót …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                                         ……..……………………………………………………………….

(podpis Inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

Leave a Reply