Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
  

Krajowy Rejestr Sądowy

 CI KRS-CWYWniosek o wydanie wyciągu

z Krajowego Rejestru Sądowego

  
 WNIOSKUJĄCY
 
 1. Imię i nazwisko / nazwa lub firma
 
 1. Ulica
 2. Nr domu
 3. Nr lokalu
 4. Miejscowość
 
 1. Kod pocztowy
 2. Poczta
 3. Kraj
 

 

OZNACZENIE REJESTRU, Z KTÓREGO MA BYĆ SPORZĄDZONY WYCIĄG

 1. Wyciąg ma być sporządzony z:
  
 

q

rejestru przedsiębiorców

q

 1. 2.
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

OKREŚLENIE PODMIOTU

 
 1. Numer KRS

 

 
    

NUMERY DZIAŁÓW OBJĘTYCH WYCIĄGIEM

 
 1. Wyciąg ma obejmować dane z:

q

Działu 1

q

Działu 2

q

Działu 3

q

Działu 4

q

Działu 5

q

Działu 6

 

 

Instrukcja wypełniania formularza

 • Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.
  • W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie. Przy czym w polu nr 9 można zaznaczyć tylko jeden kwadrat, a w polu nr 12 należy zaznaczyć te działy, z których zapisy mają być uwidocznione na wyciągu.
  • Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.
  • Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, wniosek od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej,  pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply