Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
  

Krajowy Rejestr Sądowy

 CI KRS-CDNWniosek o wydanie zaświadczenia,
że podmiot nie jest wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  
 WNIOSKUJĄCY
 
 1. Imię i nazwisko / nazwa lub firma
 
 1. Ulica
 2. Nr domu
 3. Nr lokalu
 4. Miejscowość
 
 1. Kod pocztowy
 2. Poczta
 3. Kraj
 OKREŚLENIE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAŚWIADCZENIE
 1. Czy podmiot, którego dotyczy zaświadczenie, jest osobą fizyczną?

q

TAK

q

NIE 
                                     
                                     
 1. Numer PESEL
 2. Numer identyfikacyjny REGON
 3. Numer KRS
 
 1. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego
 2. Drugi człon nazwiska złożonego
 
 1. Pierwsze imię
 2. Drugie imię
 
 1. Nazwa lub firma
  

 

 

Instrukcja wypełniania formularza

·        We wniosku należy podać tylko jedną  daną identyfikującą podmiot. W przypadku osoby fizycznej jest to numer PESEL lub nazwisko i imiona. W przypadku pozostałych podmiotów: numer REGON lub nazwa lub firma lub numer KRS.

 • W przypadku podania we wniosku więcej niż  jednej danej identyfikacyjnej, wyszukanie w rejestrze następuje na podstawie tylko jednej z nich, według  kolejności podanej powyżej.

·        Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.

·        W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.

·        Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.

·        Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, wniosek od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej,  pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply