Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego/ubezwłasnowolnionego

…, dnia ……………….…

Sąd Rejonowy w …
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Wnioskodawca /wnioskodawcy:……………………………………., zam.……………………..
(imię ,nazwisko i pesel ) (adres)
Uczestnik:……………………………………………, zam.…………………………………………
(imię, nazwisko i pesel) (adres)

Opłata sądowa – 100 złotych

Wniosek

o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres
zwykłego zarządu majątkiem małoletniego/ubezwłasnowolnionego*
Wnoszę o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres
zwykłego zarządu majątkiem małoletniego/ubezwłasnowolnionego *
………………………………………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko, data urodzenia, pesel/
poprzez:
…………………………………………………………………………………………
/należy wskazać konkretną czynność, konkretny składnik majątku/
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie
/należy wskazać okoliczności uzasadniające wniosek/
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

………..………………..……………..

/podpis wnioskodawcy/ów/opiekuna prawnego/
*niepotrzebne skreślić

Do wniosku należy dołączyć:
– kserokopia postanowienia spadkowego alternatywnie kserokopia aktu zgonu (przy
odrzuceniu spadku)
– akt urodzenia dziecka w przypadku gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej
– tytuł własności jeśli wniosek dotyczy nieruchomości
– dowód uiszczenia opłaty 100 zł

 

KOMENTARZE

Leave a Reply