Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego/ubezwłasnowolnionego

Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego/ubezwłasnowolnionego

                                                                                      …, dnia ……………….…

 

                                                                                       

Sąd Rejonowy w …

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

 

 

Wnioskodawca /wnioskodawcy:……………………………………., zam.……………………..

                                                                            (imię ,nazwisko i pesel )                                       (adres)

                       

Uczestnik:……………………………………………, zam.…………………………………………

                                               (imię, nazwisko i pesel)                                                      (adres)

                

 

Opłata sądowa – 100 złotych

 

 

Wniosek

o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego/ubezwłasnowolnionego*   

 

 

 

Wnoszę o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego/ubezwłasnowolnionego *

 

………………………………………………………………………………………………………………….

/imię i nazwisko, data urodzenia, pesel/

 

poprzez: ………………………………………………………………………………………… 

/należy wskazać konkretną czynność,  konkretny składnik majątku/

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                           Uzasadnienie

      /należy wskazać okoliczności uzasadniające wniosek/

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                                           ………..………………..……………..

                                                                                       /podpis wnioskodawcy/ów/opiekuna prawnego/

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

– kserokopia postanowienia spadkowego alternatywnie kserokopia aktu zgonu (przy

  odrzuceniu spadku)

– akt urodzenia dziecka w przypadku gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej  

– tytuł własności jeśli wniosek dotyczy nieruchomości

– dowód uiszczenia opłaty 100 zł

KOMENTARZE

Leave a Reply