Wniosek o zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w oddziale masowym

……..                                                                                                                         ……..

Imię nazwisko rodzica                                                                                             miejscowość, data 
Adres
telefon

 

Szanowna Pani/ Szanowny Pan
Imię nazwisko
Dyrektor Szkoły …. Nr….
w ….

 

Wnioskuję o jak najszybsze zatrudnienie w klasie …. (uzupełnić), do której uczęszcza mój niepełnosprawny syn/ moja niepełnosprawna córka uzupełnić (imię nazwisko dziecka), posiadający/ posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr (wpisać nr) wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (wpisać nr Poradni, miejscowość) ze względu na autyzm/ Zespół Aspergera/ niepełnosprawność sprzężoną (wpisać odpowiednio) nauczyciela wspomagającego/ nauczyciela specjalisty/ asystenta nauczyciela/ pomocy nauczyciela na stanowisku niepedagogicznym (wpisać odpowiednio o kogo wnioskujemy).

Zgodnie z par.7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym taka dodatkowa osoba powinna być zatrudniona w klasie mojego dziecka od 1.go stycznia 2016 r. Minęło już kilka miesięcy, a szkoła nadal nie realizuje przepisów prawa oświatowego.

Jednocześnie wnioskuję, aby zakres wspomagania mojego dziecka przez tę osobę został ujęty w Indywidualnym Planie Edukacyjno- Terapeutycznym, proszę więc o jego ewaluację i poinformowanie mnie o terminie spotkań ewaluacyjnych, gdyż zgodnie z przepisami wspomnianego Rozporządzenia mam prawo w tych spotkaniach uczestniczyć.

Z poważaniem

…………………………
podpis rodzica

KOMENTARZE

Leave a Reply