Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………………… , dnia ……………………

 

Urząd Miasta ………………………..

Wydział Urbanistyki i Architektury

 

 

 

 

WNIOSEK

O ZMIANĘ DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

 

 

Inwestor ……………………………………………………………………………………………………………………………

adres, nr telefonu kontaktowego……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

na podstawie art. 36a §1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  ,

wnoszę o zmianę decyzji pozwolenia na budowę nr ………………………. z dnia ………………………… znak

…………………………………………………………………………………………………………………………………,

realizowanego na terenie działki nr …………………………………………………ark…………………………..  obręb

 ………………………………., położonej przy ul. …………………………………………. w ………………………………

w zakresie:

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaje obiektów bądź robót budowlanych)

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Załączniki1) :

  1. projekt budowlany zamienny w 4 egzemplarzach wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganiami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu,
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ,
  3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  4. oryginał decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wnioskowanej inwestycji, jeżeli była wymagana  zgodnie z art. 33 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo budowlane  ,
  5. oryginał pierwotnej decyzji pozwolenia na budowę,
  6. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,
  7. dowód zapłaty opłaty skarbowej kwota: ………….. PLN ,

słownie …………………………………………………………………………………,  data wpłaty ……….. .

  1. ewentualne inne …………………………………………………………………………………………………………

(np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

 

 

 

…………….                                                                                       …………………………………………

1) niepotrzebne skreślić                                                                                                      (podpis inwestora lub pełnomocnika)

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply