Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzedu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego

Radom, dnia ………………
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Wnioskodawca: …………………………………………….
(Imię, nazwisko, PESEL, adres pobytu w Polsce)
Uczestnik: …………………………………………………..
(Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania )

Opłata sądowa – 100 zł

WNIOSEK

o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi
urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku
małżeńskiego
Wnoszę o:
zwolnienie od obowiązku przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego
dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa wnioskodawcy
………………………………. (imię i nazwisko) z uczestniczką postępowania
…………………………………….(imię i nazwisko).
UZASADNIENIE
(należy podać okoliczności i dowody
uzasadniające powyższy wniosek)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
(własnoręczny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Odpis wniosku
2. Załączyć kserokopie posiadanych dokumentów (dowód, paszport, karta pobytu )
3. Załączyć dokumenty przetłumaczone na język polski np. orzeczenie sądu innego
państwa dotyczące rozwodu, informację z Ambasady/ Konsulaty ojczystego państwa
wnioskodawcy
4. Dowód uiszczenia opłaty.
(Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach)

KOMENTARZE

Leave a Reply