Wniosek o orzeczenie separacji na zgodny wniosek stron

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia …………………………….

 

Sąd Okręgowy w …

                                                                                              V Wydział Cywilny Rodzinny

 

 

Wnioskodawcy:  ……………………………………, zam. ………………………………………………….

                                      (imię i nazwisko)                         (dokładny adres zamieszkania)

 

                             ……………………………….., zam. …………………………………………………..

                                       (imię i nazwisko)                      (dokładny adres zamieszkania)

 

 

WNIOSEK O ORZECZENIE SEPARACJI

 

Zgodnie wnosimy o orzeczenie separacji małżonków …………….……………………….

 

 ……………………………………. pozostających w związku małżeńskim zawartym w dniu

 

…………….……………….. w …………………………. nr aktu małżeństwa …….………….……..

 

 

UZASADNIENIE

(w uzasadnieniu należy wskazać przyczyny wystąpienia o orzeczenie separacji) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

 

 

………………………………………….

 

 

……………………………….

       (własnoręczne podpisy

                                                                                                                                                    wnioskodawców)

 

 

 

Załączniki:

1)     odpis wniosku,

2)     odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

Opłata stała od wniosku o separację wynosi 100 zł (uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów Sądu Okręgowego: 

albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości)

 

 

Jeżeli równocześnie z wnioskiem o separację strony wnoszą o zwolnienie od kosztów sądowych należy dołączyć do wniosku:

 

1)     zaświadczenie o wysokości dochodów,

2)     oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania stron – na druku urzędowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:

Separację na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka tylko wówczas, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply