Wniosek o sporządzenie uzasadnienia

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Wniosek wolny od opłat.

 

…, dnia ………………..………

 

 

…………………………………………………

(wnioskodawca/pełnomocnik – imię i nazwisko)

 

 

Sąd Okręgowy w …u

                                                                                              Wydział ……………….…..

 

Sygn. akt…………….…….

 

 

 

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA I DORĘCZENIE ODPISU

ORZECZENIA Z UZASADNIENIEM

 

 

Wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku / postanowienia* Sądu Okręgowego w … z dnia …………….…………………. wydanego w sprawie o sygn. akt. ………………………….. i o doręczenie odpisu tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem na adres ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

 

 

 

…………………………

     (czytelny podpis)

 

 

 

 

* (niepotrzebne skreślić)

Leave a Reply