Wniosek o układ ratalny

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………….

miejscowość, data

…………………………………

nazwa firmy/imię i nazwisko

 

…………………………………

adres dłużnika

 

…………………………………

NIP dłużnika

 

………………………………….

PESEL płatnika

 

Zakład Ubezpieczeń

Społecznych

Oddział w ………………………

 

 

 

 

 

WNIOSEK O UKŁAD RATALNY Z TYTUŁU:

…………………………………………

 

 

 

 

 

Zwracam się z wnioskiem o rozłożenie na raty należności z tytułu:

 

……………………………………………………………………………………………..

 

za okres ………………………….w łącznej kwocie ………………………………… z ł .

 

słownie zł …………………………………………………………………………………

 

 

Proponowana ilość rat i termin przystąpienia do realizacji układu:

 

……………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Uzasadnienie wniosku

 

 

 

Możliwości płatnicze wnioskodawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, iż wszystkie informacje zawarte we wniosku i załączonych dokumentach są

zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

 

 

………………………………..

podpis dłużnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply