Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia ………………………………………

 

Sąd Okręgowy w …

V Wydział Cywilny Rodzinny

 

Wnioskodawca:         imię, nazwisko, adres zamieszkania

                                   (adres do korespondencji)

Uczestnik:                 były współmałżonek – adres zamieszkania

                                   (adres do korespondencji)

 

 

 

WNIOSEK O UZNANIE ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO

 

Wnoszę o:

uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroku (postanowienia) Sądu (podać nazwę sądu) z dnia ……………………………….., numer sprawy ………………………….. dotyczącego rozwiązania małżeństwa zawartego w dniu ………………………………………. pomiędzy ………………………………………………………………

 

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………….

       (własnoręczny podpis)

 

Załączniki:

1)    2 odpisy wniosku,

2)    oryginał wyroku zagranicznego ze stwierdzeniem jego prawomocności  +  2 egz. kopii,

3)    oryginał tłumaczenia wyroku zagranicznego +  2 egz. kopii,

4)    odpis skrócony aktu małżeństwa z polskiego USC + 2 egz. kopii,

5)    oświadczenie od byłego małżonka (oświadczenie winno zawierać  informacje: że były małżonek jest  powiadomiony o wniesieniu sprawy o uznanie wyroku rozwodowego, wyraża na to zgodę, zrzeka się doręczenia wniosku i prosi o nie powiadamianie o terminach rozprawy)*

 

 

 

*oświadczenie jest nieobowiązkowe. 

 

 

W uzasadnieniu wniosku należy podać następujące informacje:

–        gdzie małżonkowie zamieszkiwali w dacie wniesienia pozwu o rozwód i jakie posiadali obywatelstwo w dacie wydania wyroku;

–        czy strony brały udział w sprawie, a jeśli nie, to czy nie były pozbawione możliwości obrony swoich praw w procesie;

–        uzasadnić interes prawny żądania uznania wyroku za skuteczny na terenie Polski;

–        czy w Polsce toczyła się sprawa o rozwód.

 

 

Opłata stała od wniosku wynosi 300 zł -(uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów Sądu Okręgowego: 

albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości)

 

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply