Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, … r.

 

 

 

Urząd Skarbowy

w  …

 

 

 

Wnioskujący: …

ul. …

 

 

 

sygn. …

 

 

WNIOSEK O WSTRZYMANIE WYKONALNOŚCI DECYZJI

Z …

 

 

Wnoszę o wstrzymanie wykonalności decyzji z … r. w sprawie jak wyżej, orzekającej o … .

 

Uzasadnienie

 

Odwołaniem z … r. zaskarżyłem przedmiotową decyzję (kopia w załączeniu). Zgodnie z art. 224 ust. l ordynacji podatkowej wniesienie odwołania samoczynnie nie wstrzymuje wykonania decyzji, organ podatkowy ze względu na szczególnie ważny interes strony może postanowić o wstrzymaniu wykonania decyzji ust. 2 art 224. Jak wynika z treści odwołania, takie szczególne względy w moim przypadku zachodzą, co w pełni uzasadnia powyższy wniosek. Nadto należy zwrócić uwagę na fakt, że wykonanie decyzji na obecnym etapie, poza poważnymi konsekwencjami dla mojej rodziny, może w konsekwencji doprowadzić do powstania po stronie urzędu skarbowego konieczności zwrotu wyegzekwowanej kwoty wraz z odsetkami.

Wobec powyższego, wniosek o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonalności decyzji jest w pełni zasadny.

 

 

 

… (podpis)

Leave a Reply