Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Wnioskodawca:

Spółka z o.o………….. z siedzibą w ………………., reprezentowana przez ……………., zam. ……………..

Spółka nabyła osobowość prawną poprzez zarejestrowanie w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w …………………. pod Nr RHB ……………….

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej, eksportu, importu i reeksportu, prowadzenie działalności magazynowej zgodnie z europejską klasyfikacją działalności.

Zarząd Spółki jest dwuosobowy. Jego członkami pełniącymi funkcję dyrektorów są: ……………… , ur. ………….. w ……………. , obywatel szwajcarski, zam……………..,

……………………, ur. ………….. w ……………… , obywatel szwajcarski, zam. ……………

Jedynym udziałowcem Spółki jest ……………. z siedzibą w ……………… , której uprawnionym przedstawicielem jest ………………, ur. ……….  w ……………. , obywatel ………… , zam. …………………

 

Określenie nabywanej nieruchomości.

Nieruchomość zabudowana w ……………… , ul. ………………, zlokalizowana na działkach nr: ……………., o łącznej powierzchni ………….. m2 wraz ze znajdującymi się na ich powierzchni zabudowaniami, dla której w Sądzie Rejonowym w ……………… prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ………….. . Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona przez wnioskodawcę na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu ……………. , za zgodą Ministra Skarbu Państwa.

 

Zbywający:

Zbywającym nieruchomość jest ……………. z siedzibą w ……………. , ul. ……………. .

 

Forma prawna nabycia nieruchomości:

Nabycie nieruchomości następuje w formie umowy sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, z uwzględnieniem prawa pierwokupu dla Spółki, wynikającego z postanowień umowy dzierżawy.

 

Posiadane środki:

Nabycie nieruchomości realizowane będzie ze środków Wspólnika Spółki, tj. firmy ……………………. z siedzibą w ………………………………. .

 

Uzasadnienie nabycia:

Podstawowym celem nabycia nieruchomości jest dalszy rozwój produkcji i inwestowanie w rozbudowę zakładu. Zmiana formy użytkowania jest potrzebna dla zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji.

Jako dzierżawca Spółka stale inwestuje w modernizację hal produkcyjnych i infrastrukturę. Ze starych zniszczonych budowli powstaje nowoczesny zakład.

Spółka zatrudnia 680 osób, a inwestycje planowane na najbliższe lata pozwolą na utworzenie kolejnych miejsc pracy. Jest to nie bez znaczenia dla regionu, który jest dotknięty stałym bezrobociem.

Spółka jest dużym producentem ……………., wyroby swoje sprzedaje w ………….. . Odznaczają się one wysoką jakością i nowoczesnością. Produkcja jest bezpieczna i czysta ekologicznie. Wyroby posiadają atesty właściwych instytucji polskich i zagranicznych.

 

Podpis ………………..

 

Załączniki:

Akt założycielski Spółki.

Odpis z rejestru handlowego.

Odpis z rejestru handlowego wspólnika (tłumaczony na język polski).

Dokument przedstawiający środki na zakup nieruchomości (tłumaczony na język polski).

Uchwała zbywającego o zamiarze zbycia nieruchomości.

Wykaz nieruchomości.

Wypis z rejestru handlowego zbywającego.

Wypis z księgi wieczystej nieruchomości.

Wypis z rejestru gruntów.

Oszacowanie wartości nabywanej nieruchomości.

Zgoda organu założycielskiego na zbycie nieruchomości (jeśli jest wymagana).

Umowa dzierżawy.

Pełnomocnictwo.

Leave a Reply