Wniosek o zabezpieczenie dowodu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online


 

Łódź, dnia 16 lutego 2011 roku

Sąd Rejonowy w Łodzi

Wydział II Cywilny

90-913 Łódź, Al. Kusocińskiego 9

 

Powód:

Emil Nowicki, zam. 91-122 Łódź, ul. Linka 10 m. 2

reprezentowany przez adw. Annę Wozińską

Kancelaria Adwokacka

90-309 Łódź, ul. Lniana 7

Pozwany:

Władysław Wolniewicz, zam. 90-007 Łódź, ul. Kwadratowa 2

sygn. akt: II C 13/05

Wniosek powoda o zabezpieczenie dowodu

W imieniu powoda, pełnomocnictwo w aktach sprawy, na podstawie art. 310 i nast. kpc, w związku z art. 179 § 3 kpc, wnoszę o przeprowadzenie – w trybie zabezpieczenia – dowodu z dokumentów poprzez zwrócenia się do banku PGW S.A. Odział III w Łodzi, Al. Krasickiego 6, 91-420 Łódź, w celu podania informacji czy pozwany miał otwarte rachunki bankowe we wskazanym banku, jeśli tak, to jaki był stan kont pozwanego na datę 14 września 2005 roku, na okoliczność stanu konta pozwanego na datę zawarcia umowy z powodem.

W oparciu o art. 313 i art. 314 kpc wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu bez wezwania przeciwnika z uwagi na przyjęcie, iż zachodzi wypadek nie cierpiący zwłoki.

 

Uzasadnienie

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia sprawy karnej przeciwko pozwanemu. Sprawa karna nie została jeszcze prawomocnie zakończona. Stosownie do obowiązujących przepisów bank ma obowiązek przechowywać dokumentację dotyczącą danego rachunku bankowego w ciągu pięciu lat od dnia jego zamknięcia. Strony zawarły umowę w dniu 14 września 2005 roku. Pozwany miał konto bankowe w banku PGW S.A. Odział III w Łodzi, powód nie zna numeru tego konta. W dzień po dniu zawarcia umowy, według wiedzy powoda, pozwany wypłacił z konta kwotę 50.000 zł. Jest to kwota, która umożliwiłaby pozwanemu wykonanie umowy łączącej strony. Istnieje niebezpieczeństwo, że pozwany celowo wypłacił wskazaną kwotę, a poza tym, że po dokonaniu takiej wypłaty rachunek bankowy pozwanego został zamknięty. Z tych względów istnieje obawa, iż termin pięcioletni przechowywania dokumentów dotyczących rachunku bankowego pozwanego minie w najbliższym czasie i przeprowadzenie wnioskowanego dowodu stanie się niemożliwe, a więc niewykonalne (art. 310 kpc). Stąd przesłanki do zabezpieczenia dowodu są spełnione.

Z uwagi na to, iż jedynie poprzez przeprowadzenie wnioskowanego dowodu przez Sąd ustalenie niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w sprawie informacji jest możliwe, wniosek niniejszy jest uzasadniony.

W oparciu o art. 313 i art. 314 kpc wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu bez wezwania przeciwnika. Wnoszę o przyjęcie, iż zachodzi wypadek nie cierpiący zwłoki, gdyż w dniu 15 września 2010 roku minie pięć lat od wypłaty wskazanej powyżej kwoty z rachunku pozwanego, a powód nie ma wiedzy na temat tego, kiedy ewentualnie zostały zamknięte rachunki bankowe pozwanego.

Załączniki:

1)     odpis wniosku,

2)     opłata sądowa od wniosku 40 zł (art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

 

Leave a Reply