Wniosek o zabezpieczenie kontaktów

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia …………………………….

 

Sąd Okręgowy w …

                                                                                              V Wydział Cywilny Rodzinny

 

Powód(ka): ………………………………………………., zam. ………………………………………………

                           (imię i nazwisko)                                     (dokładny adres zamieszkania)

 

Pozwany(a): …………………………………………….., zam. ………………………………………………

                           (imię i nazwisko)                                    (dokładny adres zamieszkania)

 

 

Sygn. akt …………………………..

 

 

WNIOSEK

 o udzielenie zabezpieczenia w zakresie kontaktów z dzieckiem

 

 

Wnoszę o udzielenie na czas trwania postępowania zabezpieczenia poprzez ustalenie kontaktów powoda/pozwanego* z małoletnim ……………………..…………………….. w ten

      (imię i nazwisko)

sposób, że:

………………………………………………………………………………………………… .

(należy szczegółowo oznaczyć sposób kontaktów z dzieckiem)

 

 

UZASADNIENIE

……………………………………………………………………………………………………………………………………. (wniosek należy uzasadnić)

  

 

………………………………………….

       (własnoręczny podpis)

Załączniki:

-odpis wniosku

 

Opłata stała od wniosku o udzielenie zabezpieczenia w zakresie kontaktów z dzieckiem wynosi 40 zł (uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów Sądu Okręgowego: 

albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości)

 

niepotrzebne skreślić

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply