Wniosek o zabezpieczenie obowiazku alimentacyjnego

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

…, dnia …………………………….

 

Sąd Okręgowy w …

V Wydział Cywilny Rodzinny

                                                                                              …

 

Powód(ka): …………………………………………, zam. ………………………………………………

                           (imię i nazwisko)                               (dokładny adres zamieszkania)

 

Pozwany(a): ………………………………………., zam. ………………………………………………

                           (imię i nazwisko)                               (dokładny adres zamieszkania)

 

 

Sygn. akt …………………………..

 

 

 

WNIOSEK

 o udzielenie zabezpieczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego

 

 

Wnoszę o udzielenie na czas trwania postępowania zabezpieczenia obowiązku alimentacyjnego poprzez zobowiązanie pozwanego/powoda*  do płacenia kwoty …………… zł miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca do rąk powoda/pozwanego*  na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka stron: .…………..……..……………………. .

            (imię i nazwisko dziecka,  data urodzenia)

 

 

UZASADNIENIE

……………………………………………………………………………………………………………………………………. (wniosek należy uzasadnić)

 

 

………………………………………….

       (własnoręczny podpis)

 

 

Załączniki:

– odpis wniosku,

– specyfikacja kosztów utrzymania dziecka w skali miesiąca

 

 

 

 

*  niepotrzebne skreślić

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply