Wniosek o zatarcie skazania

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia ………………..………

………………………………………

………………………………………

          (imię i nazwisko, adres)

 

 

Sąd ……………….. w …

Wydział …………….…..

 

Sygn. akt…………….…….

 

 

W N I O S E K

O ZATARCIE SKAZANIA

 

 

Zwracam się o zatarcie skazania z wyroku Sądu ……………………………………………………. z dnia ……………………………………….. sygn. akt ……………………………

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………..

(czytelny podpis)

Uwaga:

– wniosek składa się do sądu, który wydał orzeczenie;

– jeżeli w I instancji wyroki wydało kilka sądów, właściwym sądem jest ten sąd, który jako ostatni wydał wyrok. Jeżeli orzekały sądy różnego rzędu, właściwy jest sąd wyższego rzędu.

opłata od wniosku jest stała i wynosi 45 zł

Leave a Reply