Wniosek o zniesienie separacji

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia …………………………….

 

Sąd Okręgowy w …

                                                                                              V Wydział Cywilny Rodzinny

 

 

Wnioskodawca: ………………………………………….., zam. ………………………………………………

                                 (imię i nazwisko)                                   (dokładny adres zamieszkania)

 

Uczestnik:  …………………………………………………., zam. ………………………………………………

                           (imię i nazwisko)                                         (dokładny adres zamieszkania)

 

 

 

WNIOSEK  O ZNIESIENIE SEPARACJI

 

 

 

W imieniu własnym wnosimy o zniesienie separacji małżonków ……………………….………………….. orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w ……………….…………  z dnia …………………………….. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt ……………………………. .

 

 

UZASADNIENIE

(w uzasadnieniu należy wskazać przyczyny wystąpienia o zniesienie separacji) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

 

………………………………………….

       (własnoręczne podpisy)

 

 

 

Załączniki:

–       odpis orzeczenia o separacji, gdy zostało wydane przez inny Sąd  niż ten, do którego składany jest wniosek o zniesienie separacji.

  

Opłata stała od wniosku o zniesienie separacji wynosi 100 zł (uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów Sądu Okręgowego: 

albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości)

Leave a Reply